หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลน้ำรึม แต่เดิมเป็นตำบลใหญ่ ต่อมาได้มีการแยกออกเป็น ตำบลวังประจบ และตำบล ตลุกกลางทุ่ง ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านเป็นหลัก ได้แก่บ้านน้ำรึม หมู่ที่ 4 ต่อมาได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านน้ำรึม ราษฎรจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งใหม่
 
  ที่มาของชื่อ “ น้ำรึม ” เดิมเรียก “น้ำซึม” เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านจะมีน้ำซึมจากผิวดินตลอดปี ต่อมาการเรียกชื่อได้ผิดเพี้ยนไปจนกลายจาก “น้ำซึม” เป็น “น้ำรึม” และได้เรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
ตำบลน้ำรึม เป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการปกครองแบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตากไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง) ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,200 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังประจบ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม และเขตเทศบาลเมืองตาก  
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ราบบริเวณลำคลองทางตอนใต้ของตำบล เหมาะสำหรับทำการปลูกข้าว ทางตอนเหนือของตำบลจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่สลิด –โป่งแดง) และป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เหมาะสำหรับทำการปศุสัตว์ และทำไร่ ทำสวน
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,471 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 7,049 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78

หญิง จำนวน 6,422 คน คิดเป็นร้อยละ 48.22
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,849 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 102 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองสัก 767 817 1,584 667  
2   บ้านลานตาเกลี้ยง 346 374 720 283
  3   บ้านบ่อไม้หว้า 518 547 1,065 390  
4   บ้านน้ำรึม 361 416 777 290
  5   บ้านเขาแก้ว 533 642 1,175 989  
6   บ้านคลองขยางโพรง 199 209 408 154
  7   บ้านเนินมะคึก 474 482 956 342  
8   บ้านสันติสุข 491 517 1,008 833
  9   บ้านรักษ์ร่วมใจ 919 963 1,882 1,121  
10   บ้านเขาคันทอง 1,902 880 2,782 1,277
  11   บ้านประชาสรรค์ 539 575 1,114 503  
    รวม 7,049 6,422 13,471 6,849
 
ข้อมูลของตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615