หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 

 
สำนักปลัด มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังนี้
งานด้านบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล

งานเลือกตั้ง
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

งานตรวจสอบภายใน
งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผนพัฒนา
งานวิชาการ

งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
งานงบประมาณ

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์    
งานกฎหมายและคดี

งานกฎหมายและนิติกรรม
งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
งานระเบียบการคลัง

งานข้อบัญญัติ อบต.    
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอำนวยการ
งานป้องกัน

งานช่วยเหลือฟื้นฟู
งานดับเพลิง และกู้ภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานบริการนักท่องเที่ยว

งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว