หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     

 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรม \"การบริหารงานท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศฯ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
ด่วนที่สุด ติดตามการกรอกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2) ในระบบ Info [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน,คระกรรมการการเก็บและรักษาข้อสอบ, คณะกรรมการควบคุมการสอบ และ คณะกรรมการการตรวจกระดาษคำตอบ ในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดตาก [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ด่วนที่สุด การสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
แจ้งสรุปมติ ก.อบตจังหวัดตาก 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 97 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๕/๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1498