หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำรึม จ.ตาก ค่ะ **ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม**
 
 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 27 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 208 
 
-ราคากลาง- [ 27 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 223 
 
ด่วนที่สุด ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการสอบแข่งขัยคนเก่งในระดับประเทศตามโครงการแข่งขันคนเก่ง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๖/๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
เปลี่ยนแปลงรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO งวดที่ 3 /2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด ขอส่งรายชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้นสังกัด [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 171 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโีรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ กรณีการระบาดของศัตรูพืช [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน\"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
   
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ กิจการสภา- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ VDO วีดิทัศน์- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุ้มผาง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและต้นเงิน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.มหาวัน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งานก่อสรัาง) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาวัน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา การประชุม พิจารณาแผนงานโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน โรคชิคุนกุนยา กองทุนหลักประกันสุ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา D - Day รณรงค์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคชิคุนกุนย [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
     
เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 461  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 694  ตอบ 7  
     
 
 

จักสานจากเส้นพลาสติก

สำนักสงฆ์เขาตามาก
 
 

 
 
 

 
 
  คุณคิดว่า อบต.น้ำรึม ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
  สาธารณูปโภค
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร