หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


จ.ส.อ.วัชระ ไกรฤทธิ์
ประธานสภา
 


นายไพร แก้วก้าว
รองประธานสภา


นายชัยพร เอมอยู่
เลขานุการสภา
 
 


นายชัยพร เอมอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายประเสริฐ ด้วงนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายจรัญ เขียวสีทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายประทุม สายยิ้ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายยันห์ บัวเข็ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางถวิล ฟักทองอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสมศักดิ์ พุทธโศภิษฐ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายอัลดุล กุระคาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสมนึก นาคแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


ว่าที่ร.ต.อดุลย์ เถื่อนรักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6


นายไฉน จูมาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสุดใจ เอมอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางวรรณา รุ่งวัฒนาธราธร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นางจำปี นุ่มทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นางชนาพร ขวัญแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10