หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
   
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน และหมู่บ้านไปอำเภอ จังหวัด มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง) เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนในตำบล ใช้ในการสัญจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และถนนภายใน หมู่บ้าน มีระยะทางประมาณ 18.022 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และถนนภายในหมู่บ้าน มีระยะทางประมาณ 15.431 กิโลเมตร
 
ถนนลูกรัง ที่ใช้ในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน และเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตร ระยะทาง ประมาณ 45.810 กิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่ดี เป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงหน้าฝน เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อต้องซ่อมแซมทุกปี
 
 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม มีแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงประชาชนตำบลน้ำรึม คือ คลองสัก คลองน้ำขาว คลองมาบกว้าว คลองวังต้นจันทน์ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน ที่อยู่ตลอดสายลำคลอง ซึ่งในสภาวะที่แห้งแล้งก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อหลายพื้นที่ในตำบลน้ำรึม โดยเมื่อน้ำในลำคลองแห้งลง จึงจำเป็นต้องจัดหา
  และก่อสร้างแหล่งน้ำทดแทนในหลายๆจุด ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือ ฝายกั้นน้ำ (ฝายประชาอาสา ฝายชลประทาน ฝายแม้ว) บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล บ่อโยก อ่างเก็บน้ำ สระน้ำส่วนตัว และสระน้ำสาธารณะประโยชน์