หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ภายในชุมชน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 
สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และบรรเทาปัญหาความยากจนในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
 
พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยืดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ