หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประชาชนตำบลน้ำรึมมีวิถีชีวตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ชาวตำบลน้ำรึมมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน