หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประชาชนตำบลน้ำรึมมีวิถีชีวตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ชาวตำบลน้ำรึมมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านคลองขยางโพรง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6
 
 
ในพื้นที่ตำบลน้ำรึมมีองค์กรทางศาสนาที่สำคัญอยู่ 4 ประเภท ดังนี้
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดคลองสัก ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองสัก หมู่ที่ 1

วัดน้ำรึม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรึม หมู่ที่ 4

วัดเขาสามง่าม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรึม หมู่ที่ 4

วัดเนินมะคึก ตั้งอยู่ที่ บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

สำนักสงฆ์เขาคันทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาคันทอง หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์เขาตามาก ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองสัก หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์บ่อไม้หว้า ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง

ศาลเจ้า  ตั้งอยู่ที่ บ้านรักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ 9
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง

โบสถ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านรักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ 9
 
ในส่วนของการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลน้ำรึม มีระดับ/ลักษณะของการจัดการศึกษา 4 รูปแบบ คือ การศึกษาก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาขยายโอกาส (ระดับมัธยมศึกษา) และการศึกษานอกระบบ ดังนี้
การศึกษาก่อนวันเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านคลองสัก หมู่ที่ 1

โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ หมู่ที่ 7
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3
กศน. จำนวน 1 แห่ง

กศน.ตำบลน้ำรึม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรึม
 
 
ในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำรึม อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก และมีจุดบริการประชาชนที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยางโพรง พร้อมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 3 นาย
  ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยระดับหมู่บ้าน ได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 96 คน ผลัดเปลี่ยนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน มีศูนย์ อปพร.ระดับตำบลอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 10 นาย ทำหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน และมีโครงการตั้งด่านตรวจตามจุดสำคัญๆ ในเขตตำบลน้ำรึม โดยกำลัง อปพร.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 จุด หมุนเวียนกันทุกวัน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615