หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


ว่าที่พันตรีวิทยา ครุธอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม


นายกฤษกร พบคีรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวภูมริน ยะคำนะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรพงศ์ คำนาแซง
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางเกศสุดา คลังศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปิยะมาศ ทับเบิก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา พูลรอดแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายณรงค์ ใจดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


น.ส.อนุสรา เงินยวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน