หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก - อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
 
 

จัดวางระบบการคมนาคมอย่างเชื่อมโยงได้มาตรฐานและทั่วถึง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ฯลฯ

พัฒนาด้านการจราจรให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาพื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

พัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการทุกประเภท