หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ภายในชุมชน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 
สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และบรรเทาปัญหาความยากจนในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
 
พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยืดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615